cert_inetcert_dqs
Aktualności
2018-05-25

Szanowni Państwo,

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz ze względu na fakt, że w dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679, dostosowaliśmy zasady przetwarzania Państwa danych osobowych do nowych regulacji prawnych w związku z czym informujemy:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest FORMPLAST Mariusz Jędrzejczyk, z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. M.M. Kolbego 13 B.

PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Przetwarzamy dane osobowe w  związku z:

WYKONYWANIEM USŁUG CYNKOWANIA GALWANICZNEO 

Podmioty, których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące.

Przetwarzane dane: imiona, nazwiska, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne. Jeżeli towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy transportowej numery rejestracyjne, numer dowodu osobistego kierowcy.

Podstawa i cele przetwarzania danych:

1. zawarcie i wykonanie umowy/zlecenia;

2. wykonanie obowiązków prawnych, np.: na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów; składanie i rozpatrywanie reklamacji; rozliczenie zobowiązań publicznoprawnych;

3. uzasadniony interes prawny: udokumentowanie realizacji transakcji; ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń; tworzenie zestawień, analiz i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, na potrzeby wewnętrzne; weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta; archiwizacja.

REKRUTACJĄ

Podmioty, których dane dotyczą: osoby ubiegające się o zatrudnienie.

Przetwarzane dane:  dane osobowe udostępnione przez osobę rekrutowaną lub firmę rekrutacyjną, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, dane adresowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, uprawnienia zawodowe.

Dane osobowe w ramach procesu rekrutacji pozyskiwane są na podstawie udzielonej zgody. Osoba, która udzieliła zgody ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Podstawa i cele przetwarzania danych:

1. zgoda;

2. zawarcie i wykonanie umowy/zlecenia;

3. wykonanie obowiązków prawnych, np.: na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów; rozliczenie zobowiązań publicznoprawnych;

4. uzasadniony interes prawny: rekrutacja; ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń; tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne; archiwizacja.

PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA

Przetwarzamy dane osobowe w ramach codziennej obsługi przedsiębiorstwa.

Podmioty, których dane dotyczą: podmioty kontaktujące się z firmą, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące.

Przetwarzane dane:  imię i nazwisko osoby, dane służbowe,  dane kontaktowe, dane adresowe, dane rejestrowe i ewidencyjne, nr rejestracyjne pojazdów wjeżdżających na teren, a także obraz monitoringu wizyjnego.

Podstawa i cele przetwarzania danych:

1. zawarcie i wykonanie umowy/zlecenia;

2. wykonanie obowiązków prawnych, np.: na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów; składanie i rozpatrywanie reklamacji; rozliczenie zobowiązań publicznoprawnych; relacje inwestorskie;

3. uzasadniony interes prawny: udokumentowanie czynności; ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń; marketing; tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne; weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta; archiwizacja; zapobieganie i wykrywanie przestępstw.

POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OBOWIĄZEK ICH PODANIA

Przetwarzane dane osobowe przekazywane są bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub z powszechnie dostępnych źródeł. Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, stanowić może jednakże warunek zawarcia umowy/zlecenia.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe, w tym przez osoby upoważnione, możemy przekazać:

1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:

* podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach;

* podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu, m.in.: inne strony transakcji; firmy transportowe; ubezpieczyciele; organy i urzędy państwowe lub samorządowe; sądy; komornicy; operatorzy pocztowi i kurierzy; banki; podmioty obsługujące sprawy księgowe, podatkowe, prawne;

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przetwarzamy dane przez czas niezbędny aby osiągnąć cel przetwarzania. Po jego zakończeniu, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacyjnym przechowujemy przez okres 3 miesięcy od jego zakończenia, natomiast dane osobowe uzyskane poza procesem rekrutacyjnym przechowujemy przez okres 3 miesięcy licząc od końca miesiąca w którym pozyskano dane.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

Sprostowania (poprawienia) danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania; dostępu do danych; przeniesienia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych. Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze  wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub listownie na adres podany poniżej.

Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, możemy zażądać dodatkowych informacji oraz dodatkowej identyfikacji osoby, której dane dotyczą.

SKARGA DO ORGANU NADZORU

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jej danych osobowych w sposób wskazany pod adresem www.giodo.gov.pl.

KONTAKT I INFORMACJE

Dane adresowe:

FORMPLAST Mariusz Jędrzejczyk, ul. M.M. Kolbego 13 B, 32-600 Oświęcim.

Pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować na email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2014-05-26

Pragniemy poinformować Państwa, że rozszerzyliśmy naszą ofertę o możliwość cynkowania detali wielkogabarytowych o wymiarach maksymalnych:

2500mm x 2500mm x 300mm

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszych usług.

2012-05-08

Mamy przyjemność poinformować, iż wzbogaciliśmy naszą ofertę o możliwość cynkowania galwanicznego detali wielkogabarytowych. W marcu 2012 roku zakończyliśmy budowę nowej, w pełni automatycznej linii zawieszkowej, która umożliwia cynkowanie detali o maksymalnych wymiarach: 3 500 x 1 500 x 400 mm. Automatyzacja procesu daje nam możliwość dokładnego określenia grubości powłoki zgodnie z życzeniem klienta oraz zapewnia pełną powtarzalność i staranność wykonanych powłok.

Zapraszamy do współpracy.

Wymagania technologiczne

Przygotowanie detali do cynkowania

Często minimalne korekty elementu lub konstrukcji stalowej powodują znaczną poprawę wyglądu powłoki, uzyskiwanej w procesie cynkowania, pozwalają także na widoczną poprawę jakości ocynkowanego elementu.

Wymagania szczegółowe elementów i konstrukcji przeznaczonych do cynkowania:

 • Powierzchnia elementów i konstrukcji przeznaczonych do cynkowania powinna być pozbawiona wszelkich pozostałości po powłoce malarskiej,
 • Wszystkie elementy i konstrukcje przeznaczone do cynkowania muszą posiadać odpowiednie otwory (wycięcia) technologiczne, które umożliwią swobodny przepływ kąpieli cynkowej zewnątrz i wewnątrz, odpowietrzenie elementu lub konstrukcji. Oprócz tych otworów konieczne jest, aby taki element lub konstrukcja posiadała dodatkowe otwory, które umożliwią jego zamocowanie (podwieszenie) na zawieszce.
 • W przypadku cynkowania powierzchni spawanych na tzw. zakładkę, spoina powinna być wykonana w sposób staranny, a co najważniejsze powinna być szczelna ze wszystkich stron (spawanie na około – ciągły spaw).
 • Przy przedmiotach niewłaściwie przygotowanych do cynkowania, może dojść do występowania lokalnych zapowietrzeń, wycieków resztek z procesu trawienia, które tworzą brązowo – rdzawe zacieki na powłoce cynkowej,

Dostarczając elementy do cynkowania zwróć szczególną uwagę na:

 • Wymiary elementu stosowne do wielkości wanny do cynkowania.
 • Zapewnij otwory technologiczne – odpowietrzające.
 • Przygotuj uchwyty lub otwory do zawieszenia elementu.
 • Dostarczaj konstrukcje nie zanieczyszczone farbą, olejem, smarem, itp.
 • Zapewnij dodatkowy luz dla części ruchomych typu zawias, itp.
 • Sprawdź szczelność spawów – unikniesz późniejszych wycieków.
 • Unikaj konstruowania powierzchni stycznych.

We wszystkich przypadkach, w których macie Państwo wątpliwości co do elementu, który ma być cynkowany, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.